Utveckling från förort till småstad kräver mod

Visionen av en stadsutveckling förflyttar ett ofta svårgripbart projekt till något konkret som inspirerar och samlar kraft.
Den visar ”vad och hur Handenområdet ska bli”. En viktig del som visionen byggs av är de unika faktorer som utmärker och särskiljer Handenområdet; det vi kallar för stadens kärnvärden. Kärnvärdena är de samlande begrepp som bildar utgångspunkt och är summan av stadens erbjudande i form av vision, gestaltning och program.
Visionen har gemensamt formats av Stena Fastigheter, Haninge kommun och Grosvenor med hjälp av Handenområdets invånare och intressenter genom visionsworkshops och idéforum. Resultatet av visionsarbetet sammanfattas i en visionsmanual och utgör grunden för formuleringen av visionen för Handenområdet.

För att bli en långsiktigt attraktiv och hållbar plats måste Handen utvecklas från förort till stad.
Utvecklingen förankras i den mest centrala och karaktärsfulla stadsdelen med sin 50-talsbebyggelse.
Det sociala rummet står i fokus – en medveten utformning av gator och torg samt ytorna mellan husen är viktiga för att lyckas skapa en attraktiv stadsdel.
Att driva och möta denna förändring kräver mod av alla inblandade där den visionsstyrda processen är
nyckeln till förankring, variation och trygghet.

Läs hela visionsmanualen här.