Idéforum 2 i korthet

Efter att Stena Fastigheter kort berättat om den pågående processen och Strategisk Arkitektur om visionsstyrdd stadsutveckling, vad som framkommit vid genomförda djupintervjuer, vid Idéforum 1 och föreläst om hållbar stadsutveckling, samtalades och formulerades tankar om vad som är viktigt för ett hållbart Handen i framtiden. Idéerna är en viktig ingående del i formuleringen av en vision för det nya området som ska ta hänsyn till kvalitéer boende uppskattar i Handen idag och de behov som finns. I gruppen samlades kunskaper och reflektioner kring två övningar som sammanställs i den här rapporten och som sammanfattas nedan.

Sammanfattning

Många av kommentarerna berör trafiksituationen i området. Vikten av en rätt dimensionerad infrastruktur betonas och det finns en oro kring hur inflödet av nya invånare ska öka biltrafiken och därmed föroreningar i området. Möjligheten att avlasta Eskilsvägen diskuterades, till exempel genom förbättring av kollektivtrafiken som idag uppfattas som otillräcklig för de som inte bor nära pendeln. Belysning är en annan fråga som tas upp och som inte uppfattas tillräcklig i nuläget. Där belysningen är bättre känns det även tryggare att promenera kvällstid. Det är positivt att Stena Fastigheter har utlovat bättre belysning och detta måsta vara en del även i planeringen av den nya bebyggelsen. Vad gäller bebyggelsen är mångfald den gemensamma nämnaren. Dels eftersöks en varierad bebyggelse med olika hushöjder och uttryck, dels en bebyggelse som tillåter människor i olika åldrar att bo, till exempel genom blandade storlekar och upplåtelseformer på lägenheterna.

När det kommer till programmeringen av området uttrycks en önskan om fler restauranger och caféer med kvalitet. Man diskuterar småföretagare i bottenvåningarna som idag tyvärr ofta stänger efter en kort tid. Kanske finns något sätt att underlätta för dem, t ex genom subventionerade hyror.

I övrigt diskuteras att en ökande befolkning skulle kunna ge möjlighet till bättre service, som en ögonklinik och vårdcentral.

I framtiden är det viktigt att fokusera på det sociala livet i stadsdelen. Det behövs fler programmerade mötesplatser och Eskilsparken och Poseidons torg är platser som nämns i samband med detta. Respektfulla additioner till befintlig bebyggelse och att värna den högkvalitativa grönskan i området med tillräcklig plats för skolgårdar är även något som efterfrågas.

Välkomna till Idéforum 3, som är en sammanfattning av möte 1 och 2. Vi vill därför redan nu be er att boka in Idéforum 3 den 24 mars, 2015, kl. 18-21.